palvelumuotoilu helsinki

Palvelumuotoilu

Palvelumuotoilulla varmistetaan, että tuote tai palvelu on relevantti ja luo loppukäyttäjälle lisäarvoa. Palvelumuotoilu on sateenvarjokäsite, johon yhdistyy elementtejä muotoilusta, käytettävyyssuunnittelusta, myynnistä ja markkinoinnista.

Lue lisää

Lähtökohtana asiakasymmärrys

Palvelumuotoilun voidaan ajatella alkavan siitä, mihin UX-suunnittelu loppuu. Suurin virhe, jonka palvelun tai tuotteen rakentamisessa voidaan on tehdä, on kehittäminen kehittämisen ilosta. Palvelumuotoilijan tehtävä on selvittää, millainen käyttäjäkunta suunniteltavalla tuotteella tulisi olemaan ja miten he sitä todennäköisimmin haluaisivat käyttää. Muuten UX-suunnittelussa käytetään kallisarvoista aikaa luoden jotakin, jolla ei ole minkäänlaista lisäarvoa loppukäyttäjälle, tai yrityksen liikevaihdolle. 

Palvelumuotoilu helsinki

Asiakasarvo vs. liiketoiminta-arvo

Palvelumuotoilussa keskeistä on ymmärtää, miten asiakasarvo on suhteessa liiketoiminta-arvoon. Mikäli loppukäyttäjä ei koe saavansa palvelusta lisäarvoa, ei hän päädy asiakkaaksi, vaan lopettaa palvelun käytön ensikokeilun jälkeen. Asiakkaiden tarpeita ja toivetiloja voidaan oppia tuntemaan tutkimalla ja havainnoimalla asiakkaita. Palvelumuotoilu ei ole pelkästään suunnitteluvaiheen työkalu, vaan digitaalista palvelua tulee kehittää jatkuvasti asiakaspalautteen perusteella.