Menetelmiä ja työkaluja fasilitoinnin tueksi

Fasilitointi on työelämän arkea ja sen helpottamista: työryhmän osallistamista, aktivoimista, motivoimista ja sitouttamista yhteiseen tekemiseen. Fasilitointi on ryhmän ohjaamista kohti tavoitetta sekä joukko menetelmiä ja työkaluja, joilla organisoidaan yhdessä tekemistä ja kannustetaan tavoitteeseen pääsemisessä.

Suunnittelua tukevat menetelmät edistävät ihmisten osallistamista ja auttavat erilaisten näkökulmien ja ideoiden muodostamisessa. Yhdistämällä useita menetelmiä tai poimimalla niistä soveltuvia osia päästään usein parhaiten tavoitteeseen. Tästä artikkelista löydät erilaisia suunnittelua tukevia ja helppoja menetelmiä. Voit hyödyntää niitä sekä lyhyemmissä etätilaisuuksissa että pidemmissä etätyöpajoissa.

Menetelmiä ja työkaluja fasilitointiin

Yhteistyötä vahvistamaan

Sovellukset ovat oleellisia työkaluja tukemaan yhteistyötä virtuaalisesti. Lamialla on käytössä erilaisia verkkosovelluksia, jotka sopivat etätilaisuuksien ja työpajojen fasilitointiin. Alla muutamia tehokkaita ja helppokäyttöisiä sovelluksia.

Digitaaliset valkotaulut:
Google Jamboard
Miro

Esityssovellukset:
Mentimeter
Google Slides

Korttipohjaiset verkkosovellukset:
Trello
Padlet

Ideointia ja valintaa

Me-We-Us on menetelmä koko ryhmän tasapuoliseen aktivointiin. Menetelmänä se on hyvin yksinkertainen, mutta ajallisesti tehokas. Sen tarkoituksena on saada kaikki ryhmäläiset osallistumaan ja jakamaan ideansa muille. Menetelmän vaiheet ovat:

  1. Yksilötyöskentely
    Osallistujat pohtivat käsiteltävää asiaa rauhassa yksin ja kirjoittavat mahdollisia muistiinpanoja ylös.
  2. Pienryhmätyöskentely
    Osallistujat jakautuvat etukäteen sovittuihin pienryhmiin ja tuovat omat pohdintansa ryhmäkeskusteluun. Ideoiden tarkastelun jälkeen vaihtoehdoista valitaan yhdessä ne, joihin halutaan seuraavaksi keskittyä.
  3. Koko ryhmänä työskentely
    Lopuksi kaikki osallistujat kokoontuvat yhteen ja pienryhmäkohtaiset ehdotukset esitellään. Esittelyn jälkeen ideoista valitaan ne vaihtoehdot, joiden kanssa edetään.

Yhteistä ideointia ja luovaa ongelmanratkaisua tukee myös Aivoriihi-menetelmä, jonka tavoitteena on kehittää suuri määrä ideoita turvallisessa ympäristössä kaikkien osallistujien kesken. Aivoriihen tarkoituksena on kannustaa osallistujia ajattelemaan ilman rajoja, etsimään vastauksia yhteiseen haasteeseen sekä luomaan ideoita vapaasti. Aivoriihessä on tärkeää muistaa, ettei oikeaa tai väärää vastausta ole olemassa.

Menetelmän periaatteena on, että määrä tuottaa laatua. Mitä suurempi määrä ideoita syntyy, sen todennäköisempää on, että joukosta löytyy myös toteuttamiskelpoisia ideoita. Aivoriihityöskentelyä voi toteuttaa etänä esimerkiksi kirjoittamalla ajatuksia ylös virtuaalisiin muistilappuihin Googlen Jamboard- tai Miro-yhteistyöalustalla.

Miro

Kehittämistä ja analysointia

Ideointivaiheen jälkeen yhdessä kerättyä tai etätapaamiseen tuotua materiaalia rakennetaan selkeämpään muotoon. Teemoittelu on laadullisen analyysin perusmenetelmä ja tehokas tapa hahmottaa materiaalista keskeisiä aihepiirejä eli teemoja. Samaan aiheeseen liittyvät sisällöt ryhmitellään omiksi kokonaisuuksiksi, jonka jälkeen ryhmistä muodostuneet teemat voi selkeyden vuoksi vielä nimetä.

Äänestys- ja pisteytysmenetelmät helpottavat parhaimpien ideoiden nostamista massasta nopeasti ja demokraattisesti. Äänestyksen voi järjestää osallistujien kesken teemoittelun jälkeen, mikäli tunnistetuista teemoista halutaan vielä karsia arvokkaimmat ja jatkojalostettavat sisällöt.

Osallistujille on tärkeää asettaa äänestyskriteerit. Varmista, että osallistujat tietävät, kuinka monta ääntä heillä on käytössään ja miten äänestäminen tapahtuu. Äänien merkitsemistavassa oleellisinta on selkeys. Etätyöskentelyssä värillisten lappujen käyttö Miro-ohjelmassa ja tussi- tai tekstityökalun hyödyntäminen Google Jamboardissa ovat helppoja tapoja jakaa omia ääniä merkitsemällä puumerkkinsä valitun idean viereen.

Nyrkkisääntönä tapauksesta riippuen on antaa kaikille osallistujille neljäsosa äänestyskertoja käytettävissä olevien vaihtoehtojen kokonaismäärästä. Äänestystuloksen jälkeen on tärkeää keskutella porukalla siitä, miksi tiettyjä ideoita äänestettiin.

Matriisi


Prioriteettimatriisi toimii kätevänä menetelmänä yhteisen ymmärryksen luomiseen ja päätöksenteon saavuttamiseksi etätilaisuuksissa. Prioriteettimatriisi koostuu neliöstä, joka on jaettu neljään samankokoiseen osaan. Matriisin y- ja x-akselien kriteerit on suunniteltava etukäteen. Matriisin y-akseli voi esimerkiksi edustaa käyttäjän arvoa matalasta korkeaan ja x-akseli arvoa matalasta toteutettavuudesta korkeaan toteutettavuuteen.

Prioriteettimatriisin avulla voidaan visualisoida osallistujien näkemyksiä käsillä olevista vaihtoehdoista ja ymmärtää, mitkä niistä ovat ensisijaisia. Harjoituksen päätyttyä matriisi on tärkeää dokumentoida ja lopputulosten osalta tuottaa selkeä toimintasuunnitelma.

Pelkät menetelmät ja työkalut eivät ole itsessään avain onneen. Tilaisuuden järjestäjän on otettava fasilitoijan rooli kokonaisvaltaisesti haltuun. Tavoitteen ja toivotun lopputuloksen määritteleminen, keskustelun ohjaaminen sekä materiaalin kiteyttäminen ovat muutamia fasilitoijan keskeisiä tehtäviä. Lue lisää fasilitoijan roolista ja kerää opit haltuun 5 vinkkiä etäfasilitointiin -blogista.

Menetelmät auttavat työskentelyssä, mutta fasilitoijan rooli on paljon laajempi.