5 vinkkiä etäfasilitointiin

Etätyöskentely ja virtuaalitapaamiset ovat tulleet jäädäkseen, mutta ne ovat myös tuoneet haasteita niin työkulttuurin ylläpitämiseen kuin yhteistyön sujuvuuteen. Yhteisen ymmärryksen luominen on noussut virtuaalitapaamisten tärkeimmäksi tehtäväksi. Fasilitointitaidoista on tullut pakollinen osa kaikkien arkista työkalupakkia. Millaisia etäfasilitointitaitoja järjestäjän olisi hyvä osata? Miten sitouttaa osallistujat virtuaalisesti yhteiseen tekemiseen, jakaa puheenvuorot demokraattisesti sekä luoda psykologisesti turvallinen työskentely-ympäristö? Lue tämä artikkeli ja kerää vinkit talteen!

5 vinkkiä etätyöhön

Varaa aikaa valmistautumiselle

Liian usein palaveri kutsutaan koolle ilman, että mietitään etukäteen kokoontumisen tavoitetta ja tehokkaita keinoja lopputulosten saavuttamiseen. Palaverin järjestäjänä selvitä itsellesi perimmäinen syy kokouksen pitämiselle. Nämä kysymykset auttavat sinua tavoitteen kirkastamisessa:

 • Haluatko tehdä päätöksiä?
 • Haluatko luoda ideoita?
 • Haluatko kuulla muiden työstatuksia?
 • Haluatko viestiä osallistujille jotakin?
 • Haluatko suunnitella jotakin porukalla?

Viesti palaverin tavoitteesta osallistujille, jotta yhdessä käytetty aika on tehokasta ja selkeää. Kirjoita lyhyt kuvaus kokouskutsuun ja kommunikoi se vielä erikseen kutsutuille motivoidaksesi heitä osallistumaan ja sitoutumaan yhteiseen tekemiseen. Aloita palaveri myös käymällä läpi tavoite ja toivottu lopputulos, jotta kaikille läsnäolijoille muodostuu yhteinen ymmärrys.

Kun punainen lanka on tarkennettu, palaverin suunnittelussa on helpompaa edetä. Suunnittele etätapaamisen agenda seuraavien toimenpiteiden muodossa:

 • Palaverin rungon ja eri vaiheiden suunnittelu
  Suunnittele palaveriin tarvittavat vaiheet, joiden avulla tavoite saavutetaan. Rakenna esitettävä presentaatio, jota seuraamalla tapaamisen fokus säilyy.
 • Realistisen aikataulun varmistaminen
  Aikatauluta palaverin eri vaiheet ja jätä tarpeeksi aikaa keskustelulle. Muista huomioida myös tauot, mikäli palaveri kestää yli 90 minuuttia.
 • Sopivien menetelmien valitseminen palaverin eri vaiheisiin
  Tarkenna millaisesta tekemisestä on kyse - esim. ydinkysymyksen määrittely, ideointi, konseptointi vai ratkaisujen konkretisointi toimenpiteiksi - ja valitse sopiva menetelmä kuhunkin vaiheeseen.
 • Menetelmiin sopivien työkalujen valitseminen ja testaus
  Valitse sopivat työkalut, kuten yhteistyöalustat, jotka mahdollistavat yhteisen tekemisen.
 • Työskentelyohjeiden laatiminen palaverin eri vaiheisiin
  Kirjoita ylös ja jaa kuhunkin työskentelyvaiheeseen selkeä tehtävänanto, johon osallistujat voivat palata myös työskentelyvaiheen aikana.
 • Muutoksiin valmistautuminen palaverin aikana
  Valmistaudu henkisesti yllättäviin muutoksiin - niitä tulee usein.

Sitouta osallistujat yhteiseen tekemiseen

Osallistujien sitouttamista yhteiseen palaveriin on mahdollista vahvistaa hyvinkin yksinkertaisilla toimilla. Palaverin alussa rento jutustelu ja esimerkiksi lyhyt ja helppo kysymys osallistujille keventää ilmapiiriä, vahvistaa sitoutuneisuutta yhdessä tekemiseen ja luo turvallisuutta keskustelun avaamiseen.

Palaverin tarkoituksesta ja tavoitteesta viestiminen luo osallistujille selkeyttä tekemiseen. Fasilitoijan on tärkeää jakaa kaikille myös yhteiset säännöt ja ohjeistukset - oli kyseessä sitten toimintatavat, tehtävänanto, käytettävät menetelmät tai tarkempi aikataulu. Etätapaamisen tärkeänä avauksena toimii myös osallistujien esittäytymiskierros, jotta kukaan eikä kenenkään rooli jää epäselväksi.

Yksi tärkeimmistä osallistamisen keinoista on antaa jokaiselle läsnäolijalle tehtävä, joka sitouttaa osallistujaa palaverin alusta loppuun. Osallistamista voi esimerkiksi vahvistaa pienryhmätyöskentelyllä, jotta jokainen työntekijä pääsee paremmin ääneen. Fasilitoija voi myös luoda jokaiselle osallistujalle virtuaalisesti nimikoidut materiaalit, joiden parissa kukin työskentelee. Näin kenestäkään ei tule passiivista kuuntelijaa, ja ryhmäpalaveri on tuottanut lisäarvoa.

Etäfasilitoinnissa pitää ottaa erityisesti huomioon, että kenenkään input ei jää huomiotta tai keräämättä.

Jaa puheenvuorot tasapuolisesti osallistujien kesken

Jokaisessa tapaamisessa on myös passiivisia ja hiljaisia osallistujia. Tärkeää onkin, että kaikkia osallistetaan tasapuolisesti, jotta kukaan ei jäisi keskustelun ulkopuolelle. Näillä kätevillä tavoilla saat jokaisen osallistujan mielipiteen kerättyä:

 • Keskustelukierros, jonka aikana jokainen pääsee kertomaan oman näkemyksensä ja ideansa sovitusta aiheesta. Keskustelukierroksesta voi myös mainita etukäteen palaverikutsussa, jotta se ei yllätä ujoimpia osallistujia.
 • Dokumentaation ja chatin hyödyntäminen, joiden avulla osallistuminen on mahdollista kirjoittamalla.
 • Näkemysten kerääminen osallistujilta etukäteen, ja kerätyn materiaalin jako etätapaamisessa.

Vahvista rentoa ilmapiiriä ja psykologista turvallisuutta

Psykologisen turvallisuuden vahvistaminen edistää monipuolisen ja laadukkaamman keskustelun syntymistä virtuaalisesti. Fasilitoijan roolissa on tärkeää toimia läpinäkyvästi ja avoimesti, jotta luottamuksen ilmapiiri pääsee syntymään.

Näillä toimenpiteillä lisäät psykologista turvallisuutta:

 • Tervehdi osallistujia ja huolehdi esittäytymiskierroksesta.
 • Avaa etätapaamisen kulku ja aikataulu sekä tavoite.
 • Anna selkeät ohjeet työskentelyyn - kerro mitä seuraavaksi tapahtuu sekä suullisesti että kirjallisesti. Perustele myös valitut työskentelytavat.
 • Ole helposti lähestyttävä, läpinäkyvä sekä aktiivinen kuuntelija.
 • Kannusta osallistujia dialogiin ja auta päätöksenteossa.
 • Tee yhteenvetoja ja kiteytä.
 • Pysy sisältöneutraalina, kun haluat kuulla osallistujien eri näkemyksiä. Älä kehu tai arvostele ideoita.

Fasilitoijan rooli on ohjata etänä käytävää keskustelua turvalliseen suuntaan. Fasilitoijana voit kysyä osallistujien toiveet palaverilta ja palata niihin palaverin lopussa. Voit myös mainita jonkin hyvän asian, jonka kuulit joltakin toiselta palaverin läsnäolijalta, ja kertoa mitä oppeja otat itse mukaan yhteisestä keskustelusta. Voit myös keventää tunnelmaa kertomalla 1-3 asiaa, joissa fasilitoijana voi epäonnistua - näin saat rentoutettua tunnelmaa.

Tiivistä yhteenveto ja kirkasta lopputulos

Etätapaamisen päätyttyä on tärkeää summata opit ja selkeyttää lopputulos kaikille osallistujille. Päästiinkö yhdessä tavoitteeseen ja toivottuun lopputulokseen? Fasilitoijana voit tehdä palaverimateriaaliin yhteenvedon kysymyksistä, jotka käydään yhdessä läpi ennen lopetusta:

 • Mistä keskusteltiin?
 • Mitkä olivat tärkeimmät oivallukset?
 • Mitä uutta tai yllättävää nousi esiin?
 • Mitkä asiat jäivät epäselviksi?
 • Mitä asioita täytyy tarkastella ja kirkastaa myöhemmin?

Etätapaamisen päätteeksi osallistujille on viestittävä selkeästi tehtävät ja vastuualueet, joita yhteiseltä tekemiseltä odotetaan jatkon kannalta. Kaikkia etätapaamisessa mukana olleita on tärkeää myös kiittää heidän panoksestaan ja ajastaan. Muista myös jakaa palaverin muistiinpanot ja materiaalit tapaamisen päätteeksi.

Entä mitkä menetelmät tukevat suunnittelua ja ideointia? Millaiset menetelmät ja työkalut sopivat fasilitointiin ja työpajoihin? Vastauksia kysymyksiin löydät Menetelmiä ja työkaluja fasilitoinnin tueksi -blogista.

Fasilitointi on paitsi yhteisen tekemisen ohjaamista, myös joukko menetelmiä ja työkaluja.