Integraatiot ja arkkitehtuuri

Toimivat integraatiot ja huolellisesti mietitty arkkitehtuuri varmistavat, että järjestelmillä on selkeät vastuut ja tieto löytyy oikeasta paikasta.

Integraatiot ja arkkitehtuuri varmistavat, että järjestelmien tieto siirtyy oikein.

INTEGRAATIOT

Hallitse kokonaisuus

Integraatioratkaisuissa suorituskyky ja systemaattisuus ovat tärkeitä mittareita, sillä muuten kokonaisuutta on vaikea hallita. Lamia on toiminut lukuisten eri rajapintatyyppien, tiedonsiirtoformaattien, protokollien ja integraatioväylien kanssa. Olemme myös optimoineet integraatiota tukemaan suuria tiedonsiirtomääriä ja nopeita vasteaikoja. Käytännössä jokaisessa toteuttamassamme projektissa on mukana laaja integraatiopuoli, jolla varmistetaan tiedonsiirron järkevä automatisointi.

Integraatioratkaisut Lamialta

Keskitettyä, ajantasaista tietoa

Palveluorientoituneessa arkkitehtuurissa, eli kun jokaiseen käyttötarkoitukseen on oma järjestelmänsä, järjestelmien lukumäärä on usein huomattava. Tämä asettaa koventuvia vaatimuksia tiedonsiirrolle ja järjestelmien välisille integraatioille.

Integraatioiden avulla kaikki tieto on aina ajan tasalla ja ylimääräiseltä tiedon syöttämiseltä vältytään. Käytännön tasolla monesti digitaalinen palvelu, verkkokauppa tai tilausjärjestelmä integroidaan yrityksen toiminnanohjausjärjestelmään, jolloin informaation kuten tuotetietojen, asiakastietojen ja hinnastojen hallinnointi voidaan keskittää yhteen ERP-järjestelmään. Palvelussa tehdyt tilaukset siirretään suoraan toiminnanohjausjärjestelmään. Tämä voidaan toteuttaa reaaliaikaisesti tai tietyin väliajoin. Mikäli integraatioiden määrä on suuri, yleensä näiden keskitettyyn hallintaan toteutetaan ns. integraatioväylä (ESB).

Muita esimerkkejä integroitavista ja siirrettävistä tiedoista ovat asiakastiedot ja tuotetiedot. Integraatio järjestelmien välillä voi olla yksi- tai kaksisuuntainen. Integraatioita voidaan toteuttaa mihin tahansa sovelluksiin, jotka tarjoavat rajapinnan tiedonsiirtoon. Integroinneissa on tärkeää ottaa huomioon myös tiedonsiirron luotettavuus ja virhetilanteiden käsittely. Lisäksi yksi keskeinen osa-alue, logiikan dokumentointi, tulee toteuttaa huolellisesti, jotta integraation myöhempi kehitys on sujuvaa.

ARKKITEHTUURI

Järjestelmät luovat kulttuurin

Palveluihimme kuuluu ohjelmistokehityksen lisäksi järjestelmäarkkitehtuurin suunnittelu ja toteutus. Monesti monoliittisissa järjestelmissä ajaudutaan pikku hiljaa siihen pisteeseen, jossa tiedonsiirto on hidasta, päällekkäisiä toimintoja on paljon ja pelkkään ylläpitoon kuluu merkittävä osa budjetista. Mikäli kehitystoimenpiteet ovat hitaita, menetetään tärkeää kilpailukykyä markkinoilla, jossa pienemmät toimijat pystyvät uudistumaan ketterämmin.

Arkkitehtuurikonsultaatiota Lamialta

Strateginen kumppani, joka hallitsee järjestelmäarkkitehtuurin

Lamialla on vuosien kokemus järjestelmäarkkitehtuurin suunnittelusta ja vaativista integraatiototeutuksista. Projekteissa lähdetään liikkeelle syvällisestä kartoituksesta, jossa haastatellaan mahdollisimman laajaa käyttäjä- ja toimittajakuntaa. Samaan discovery-vaiheeseeen voitaneen lukea myös tarvittavat tekniset auditoinnit. Kun nykytila on kartoitettu ja kaikki käytössä olevat järjestelmät on listattu, voidaan alkaa miettiä niiden välisiä suhteita. Onko käytössä päällekkäisiä järjestelmiä, jotka vievät henkilöstöltä arvokasta työaikaa? Voidaanko osa järjestelmistä poistaa kokonaan käytöstä? Millaisia integraatioita kannattaisi rakentaa tiedonsiirron nopeuttamiseksi ja helpottamiseksi?

Usein ketterän kehityksen malli saavutetaan pilkkomalla monoliittinen järjestelmä pienempiin osakokonaisuuksiin eli mikropalveluihin. Uudistus ei kuitenkaan tapahdu yhdessä yössä, joten tärkeää onkin laatia realistinen roadmap, joka ottaa huomioon resurssit sekä liiketoiminnan kannalta kriittisimmät tarpeet.

Mietityttävätkö teknologiat? Autamme mielellämme.